This message is received in Dutch –

De stuurgroep van de NWA heeft een tekst opgesteld met de beoogde uitkomsten van de routeworkshops. Dit is het onderstaande document

Wat gaat de stuurgroep met de uitkomsten van de routeworkshops doen?

De Kenniscoalitie heeft het instrument van een route door de vragen van de Wetenschapsagenda ontworpen om de rijkdom en het verbindende karakter van de vragen van de agenda optimaal te benutten. Een route is een deelverzameling van vragen uit de Wetenschapsagenda die raken aan verschillende dimensies van een complexe uitdaging. Door zo’n route kunnen partijen die zich met individuele vragen bezighouden elkaar tegenkomen en ‘ontdekken’. Dit zou kunnen leiden tot vernieuwende onderzoeksamenwerking tussen verschillende disciplines die elk een onderwerp vanuit een verschillende invalshoek benaderen: vormen van samenwerking over de gehele breedte van het kennis- en innovatiebestel die een meerwaarde vertegenwoordigen ten opzichte van wat de betrokken partijen nu reeds individueel of in bestaande samenwerkingsvormen aan onderzoek uitvoeren.

De Kenniscoalitie ziet de routeworkshops als een eerste stap in het daadwerkelijk verkennen van de praktische haalbaarheid van zulke vernieuwende samenwerking. De workshops worden zo inclusief mogelijk voorbereid en opgezet. Wetenschappers uit verschillende disciplines, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en bedrijven onderzoeken met elkaar de verschillende aspecten van de routes. De wereld van het onderzoek is breed vertegenwoordigd, van fundamenteel onderzoek tot en met het innovatiegerichte private R&D. De routeworkshops zouden een broedplaats moeten zijn voor verbeelding en energie die kan leiden tot verrassende partnerschappen. Het gaat om het vinden van game changers voor de complexe uitdagingen die in die routes zitten.

De stuurgroep ziet graag de uitkomsten van dit proces in 3 à 4 pagina’s tegemoet. In het geval van omvangrijke routes met veel game changers kan dat iets uitgebreider zijn. Deze uitkomsten van de routeworkshops zullen door de Kenniscoalitie worden gebruikt als onderbouwing van een investeringsagenda waarmee we de politiek willen verleiden om een extra investering in wetenschap en innovatie te doen. Daarbij gaat het niet om een selectie of prioritering van routes. Ook gaat het niet om het koppelen van bedragen aan routes. Het wordt een kwalitatieve analyse die bedoeld is om inzichtelijk te maken wat onderzoek en innovatie de samenleving te bieden hebben en wat bereikt kan worden met additionele investeringen voor vernieuwende samenwerking.

De routeworkshops zijn dan ook niet bedoeld om concrete programmavoorstellen te genereren die in onderlinge competitie financiering zoeken. Mocht er door de politiek additionele financiering voor onderzoek beschikbaar worden gesteld (hetgeen niet voor 2018 verwacht kan worden), dan pas komt de vraag aan de orde op welke wijze (langs welke mechanismen of met welke instrumenten) de allocatie van middelen vorm zal krijgen. De analyse van de uitkomsten van de routeworkshops neemt daar op geen enkele wijze een voorschot op.

Dit laat onverlet dat partijen die elkaar in een routeworkshop gevonden hebben en graag een vervolg willen geven aan die workshop daartoe natuurlijk alle ruimte hebben. Het valt te hopen dat de routeworkshops zoveel enthousiasme opleveren dat partijen niet willen wachten op eventuele additionele investeringen in de toekomst, maar nu reeds met bestaande middelen of gebruik makend van bestaande financieringskanalen vernieuwende samenwerking willen aangaan. De stuurgroep juicht dit toe en zal de voortgang met veel belangstelling volgen.

(17 maart 2016)